Thông Cáo Báo Chí V/v Phản hồi Thông tin trên Báo chí về Dự án 167 Thụy Khuê (Dự án Five Star West Lake)

Ngày 16/08/2021

Thông Cáo Báo Chí V/v Phản hồi Thông tin trên Báo chí về Dự án 167 Thụy Khuê (Dự án Five Star West Lake) được nhắc tới trong Thông báo Kết luận Thanh tra số 1183 ngày 23/07/2021.