Giải thưởng

Giải thưởng

Bằng khen Công ty

Tên giải: Bằng khen Công ty

ĐV trao giải: Bộ tài chính

Năm trao giải: 2017

Bằng khen Cá nhân

Tên giải: Bằng khen Cá nhân

ĐV trao giải: Thủ tướng CP

Năm trao giải: 2017

Giấy khen Công ty

Tên giải: Giấy khen Công ty

ĐV trao giải: Cục Thuế Hà Nội

Năm trao giải: 2017

Bằng khen Công ty

Tên giải: Bằng khen Công ty

ĐV trao giải: Bộ Giao thông VT

Năm trao giải: 2017

Bằng khen Công ty

Tên giải: Bằng khen Công ty

ĐV trao giải: Bộ Tài Chính

Năm trao giải: 2016

Bằng khen Chính Phủ

Tên giải: Bằng khen Cá nhân

ĐV trao giải: Thủ tướng CP

Năm trao giải: 2011

Bằng khen Công ty

Tên giải: Bằng khen Công ty

ĐV trao giải: Thủ tướng Chính phủ

Năm trao giải: 2011

Bằng khen Cá nhân

Tên giải: Bằng khen Cá nhân

ĐV trao giải: Bộ Giao thông Vận tải

Năm trao giải: 2011

Bằng khen Công ty

Tên giải: Bằng khen Công ty

ĐV trao giải: Bộ Giao thông Vận tải

Năm trao giải: 2011

Bằng khen Công ty

Tên giải: Bằng khen Công ty

ĐV trao giải: Bộ Giao thông Vận tải

Năm trao giải: 2003

Bằng khen Công ty

Tên giải: Bằng khen Công ty

ĐV trao giải: Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội

Năm trao giải: 2003

Bằng khen Cá nhân

Tên giải: Bằng khen Cá nhân

ĐV trao giải: Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội

Năm trao giải: 2002

Bằng khen cho CBCNV

Tên giải: Bằng khen cho CBCNV

ĐV trao giải: Thủ tướng Chính phủ

Năm trao giải: 2002

Bằng khen Công ty

Tên giải: Bằng khen Công ty

ĐV trao giải: Bộ Giao thông vận tải

Năm trao giải: 2001

Bằng khen Cá nhân

Tên giải: Bằng khen Cá nhân

ĐV trao giải: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Năm trao giải: 2001

Bằng khen Cá nhân

Tên giải: Bằng khen Cá nhân

ĐV trao giải: Bộ Giao thông Vận tải

Năm trao giải: 2000