Five Star Trường Chinh: Cập nhật tiến độ dự án tháng 12/2019

Ngày 13/12/2019

Hoàn thiện trát ngoài từ tầng 1 đến tầng kỹ thuật; tiếp tục hoàn thiện phần mái và triển khai thi công phần cơ điện.